Tài nguyên dạy học

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý thầy cô, quý phụ huynh, các em học sinh...

     Năm học 2014-2015, được sự chỉ đạo của BGH nhà trường, ban CNTT kiện toàn và tiếp tục đi vào hoạt động thường xuyên. Với mục tiêu trọng tâm của năm là củng cố, khai thác và vận hành hệ thống website, thư viện học liệu điện tử nhằm tạo điều kiện để các thầy cô giáo trao đổi kinh nghiệm, nguồn thông tin tham khảo bổ ích cho các em học sinh, Ban Quản trị, Ban biên tập web rất cám ơn sự chia sẻ của quý thầy cô giáo và các em học sinh.

     Mọi thắc mắc về việc đăng tin, bài trên website trang tin, quý thầy cô vui lòng liên hệ thầy giáo Đỗ Văn Kiện 0974015895.

     Thắc mắc về việc đăng bài viết, đề thi, bài giảng lên thư viện violet, quý thầy cô liên hệ cô Trương Thị lê Na 01649786828.

    Thắc mác trong quá trình nhập điểm, xem điểm, quý thầy cô vui lòng liên hệ thầy Lê Minh Hiếu 0915003286. Email: minhhieuqt@gmail.com.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TUẦN 24&25

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Quang Thắng
Ngày gửi: 12h:05' 11-02-2020
Dung lượng: 251.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT VĨNH ĐỊNH
ĐỀ ÔN TẠP nCOV 12– NĂM HỌC 2019 - 2020
MÔN HOÁ HỌC
ND: KIM LOẠI KIỀM- KIỀM THỔ
Thời gian làm bài : 2 tuần (Đề có 145 câu)

(Đề có 11 trang)


Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Để chứng minh NaHCO3 là chất lưỡng tính có thể dùng 2 phương trình phản ứng là
A. NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O; 2NaHCO3 + Ca(OH)2  Na2CO3 + CaCO3+ H2O
B. NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2; NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O
C. NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2; 2NaHCO3 + H2SO4  Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O
D. NaHCO3 + HCl  NaCl + H2O + CO2; Na2CO3 + Ca(OH)2  2NaHCO3 + CaCO3
Câu 2: Cho 2,84 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy thoát ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của hai muối (CaCO3, MgCO3) trong hỗn hợp là
A. 35,2% và 64,8%. B. 85,49% và 14,51%.
C. 70,4% và 29,6%. D. 17,6% và 82,4%.
Câu 3: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là
A. N2O. B. NO. C. NO2. D. N2.
Câu 4: Hoà tan hoàn toàn 2,9 gam hỗn hợp gồm kim loại M và oxit của nó vào nước, thu được 500 ml dung dịch chứa một chất tan có nồng độ 0,04M và 0,224 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là
A. K B. Na C. Ca D. Ba
Câu 5: Điện phân NaCl nóng chảy với điện cực trơ, ở catôt thu được
A. NaOH. B. Na. C. Cl2. D. HCl.
Câu 6: Điều chế kim loại Mg bằng cách điện phân MgCl2  nóng chảy, quá trình nào xảy ra ở catot (cực âm) ?
A.   Mg2+  + 2e→  Mg        B.   2Cl-  →  Cl2 + 2e                        
C. Cl2  + 2e → 2Cl- D.  Mg  →  Mg2+ + 2e                     
Câu 7: Cho 4,5 gam hỗn hợp Rb và một kim loại kiềm A vào nước thu được 2,24 lít khí H2 (đkc). Kim loại kiềm A là:
A. K B. Na C. Cs D. Li
Câu 8: Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y, trong đó có 20,52 gam Ba(OH)2. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 39,40. B. 21,92. C. 23,64. D. 15,76.
Câu 9: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là
A. H2S. B. HCl. C. Ba(OH)2. D. Na2SO4.
Câu 10: Kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm là
A. Ag. B. Cu. C. Na. D. Fe.
Câu 11: Dãy chất nào sau đây đều có thể tan trong nước ở điều kiện thường :
A. Na, Na2O, Ba, Ca B. Na2O, Ba, Ca, Fe
C. Mg, Na, Na2O, CaO D. MgO, Na2O, CaO, Ca
Câu 12: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là
A. 4,2 gam. B. 6,5 gam. C. 5,8 gam. D. 6,3 gam.
Câu 13: Cho các chất Ca, Ca(OH)2, CaCO3, CaO. Hãy chọn dãy nào sau đây có thể thực hiện được:
A. CaCO3 → Ca(OH)2 → CaO → Ca B. Ca → CaO → Ca(OH)
 
Gửi ý kiến